Erven Advocatuur Vraag en antwoord
Erven Advocatuur
Kosten
Algemene voorwaarden
Klanttevredenheid
Contact
Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Polderven BV
 
Artikel 1 Definities
a.    Polderven B.V.: de besloten vennootschap Polderven B.V. statutair gevestigd te Lelystad en kantoor houdende te Lelystad.
b.    Erven Advocatuur Lelystad : de handelsnaam van Polderven B.V.
c.     Opdrachtgever: de contractspartij met wie Polderven B.V. een overeenkomst van opdracht gesloten heeft.
d.    Verschotten: de door de opdrachtgever te betalen uitgaven die Polderven B.V. in het belang van de uitvoering van de overeenkomst doet aan derden.
 
Artikel 2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die de cliënten van Erven Advocatuur Lelystad aan de bestuurder of aan de werknemers van Erven Advocatuur Lelystad verstrekken. Afwijkende of aanvullende voorwaarden gelden slechts na voorafgaande schriftelijke vastlegging. De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website(s) die door Erven Advocatuur Lelystad worden onderhouden, met in achtneming van de voor Internetgebruik gebruikelijke disclaimers.
 
Artikel 3 De overeenkomst van opdracht
Alle werkzaamheden door Erven Advocatuur Lelystad worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst tot opdracht komt tot stand nadat een (rechts)persoon Erven Advocatuur Lelystad verzocht heeft om zijn belangen te behartigen en Erven Advocatuur Lelystad de opdracht heeft aanvaard. De overeenkomst tot opdracht wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk bevestigd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is de bestuurder, alsmede degenen die voor Erven Advocatuur Lelystad werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde persoon. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.
 
Artikel 4 Uitvoering werkzaamheden
Erven Advocatuur Lelystad zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren.
Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist bij Erven Advocatuur Lelystad.
De opdrachtgever dient alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor het doen uitvoeren van de overeenkomst evenals alle relevante of door Erven Advocatuur Lelystad verlangde gegevens te verstrekken aan Erven Advocatuur Lelystad
Erven Advocatuur Lelystad zal bij de uitvoering van de opdracht alle gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid en geheimhouding. Niettemin is, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt afgesproken, het navolgende op de opdracht van toepassing:
De opdrachtgever verleent toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder ook internet- en email toepassingen. Het gebruik daarvan is volledig voor risico van opdrachtgever, behalve in geval van opzet of grove schuld.
De uitvoering van overeengekomen opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Erven Advocatuur Lelystad uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf is aanvaard, mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
Erven Advocatuur Lelystad zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van waarneming door collega advocaten en deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van enige opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
Zowel Erven Advocatuur Lelystad als de opdrachtgever heeft het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen, waar nodig na toestemming van de Raad voor Rechtsbijstand .
 
 
Artikel 5. Honorarium, kantoorkosten en verschotten
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld als volgt.
·         In zaken waarin de bijstand wordt verleend middels toevoeging: de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage:
·         In zaken zonder toevoeging waarin de bijstand volledig voor rekening van opdrachtgever is: het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Erven Advocatuur Lelystad van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Bij aangaan van de opdracht (en na tariefswijziging: op verzoek) wordt van op dat moment geldende tarieven opgave gedaan.
·         Jaarlijks, met ingang van 1 januari, wordt het tarief in lopende zaken verhoogd met het CBS prijsindexcijfer voor de advocatuur, afgerond op de hele euro.
Voor opdrachtgever betaalde onkosten zullen gescheiden in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Erven Advocatuur Lelystad vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht.
Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
De werkzaamheden worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Er wordt een kosteloze herinnering gezonden. Bij gebreke van tijdige betaling is Erven Advocatuur Lelystad zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de rente in rekening te brengen tot een maximum zoals bedoeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.
Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. De volledige kosten in en buiten rechte ter incasso van declaraties zijn voor rekening van opdrachtgever.
Erven Advocatuur Lelystad heeft het recht wat zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met wat zij aan cliënt redelijkerwijs verschuldigd zijn en/of redelijkerwijs zullen worden.
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Voor de beroepsaansprakelijkheid van Even Advocatuur is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Iedere aansprakelijkheid van Erven Advocatuur Lelystad is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering in het betreffende geval toepasselijke eigen risico.
Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het aan Erven Advocatuur Lelystad in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag aan honorarium, tot een maximum van € 5.000. -.
 
Artikel 7. Bewaartermijnen dossiers
De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is zeven jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd.
Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo'n afspraak is Erven Advocatuur Lelystad ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.
 
Artikel 8. Geldigheid
Deze algemene voorwaarden zijn, onverminderd het bepaalde onder 3, mede bedongen ten behoeve van de vennoot van Erven Advocatuur Lelystad en van al degenen die voor de vennootschap werkzaam zijn.
 
Artikel 9. Nederlands Recht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Erven Advocatuur Lelystad is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen, voor zover niet vallend onder de reikwijdte van het tuchtrecht als bedoeld in de Advocatenwet, die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Zwolle/Lelystad.
 
Versie 1 juli 2012

Erven Advocatuur | Vraag en antwoord | Disclaimer